główna zawartość
artykuł nr 1

"Sponsoring"


Biblioteka Miejsko - Powiatowa w kwidzynie pozyskałą cennego sojusznika, który zdecydował się finansować konserwację starodruku autorstwa Roberta Boyla pt. „Opera Varia: quorum postach exstst catalogus, cum indicibus necesaariis, multisque figuris aenes” datowanego na rok 1680, wydanego przez Samuela de Tournes, celem przywrócenia mu pierwotnego wyglądu z zachowaniem walorów estetycznych i zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem wraz z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej starodruku zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U z 2004 r. nr 150, poz. 1579 z późn. zm.).