główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin wypożyczania czytników e-booków w Bibliotece Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW E-BOOKÓW 

W BIBLIOTECE MIEJSKO - POWIATOWEJ W KWIDZYNIE

 

 1. Wypożyczeń czytników książek elektronicznych (e-booków) w Mediatece Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie mogą dokonywać czytelnicy nie mający zaległych zobowiązań wobec biblioteki.
 2. Wypożyczanie czytników e-booków jest nieodpłatne.
 3. Zarejestrowany w bibliotece czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczeń jednego czytnika e-booków na okres maksymalnie do 30 dni.
 4. Dokonanie pierwszego wypożyczenia czytnika e-booków jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez czytelnika warunków zawartych w Regulaminie.
 5. Z wgranych w czytnikach e-booków użytkownicy mogą korzystać w ramach licencji. 
 6. Użytkownicy są uprawnieni do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym im przez Bibliotekę czytnikach dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego uprawnień.
 7. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszelkie wgrane przez użytkownika pliki muszą zostać usunięte z czytnika, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym czytelnikowi przez Bibliotekę, a także z kompletem e-booków wgranym przez Bibliotekę.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika e-booków i wgranych na nim książek elektronicznych tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności użytkownik nie może i nie jest uprawniony do:
  1. Rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytników i wgranych na nich e-booków w całości lub we fragmentach,
  2. Modyfikacji treści e-booków,
  3. Komercyjnego wykorzystania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej,
  4. Udostępniać czytników innym osobom.
 9. Przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania ebooków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, biblioteka oraz osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względu użytkownika.
 10.  10.Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika I wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 11.  11.Każdy czytnik wyposażony jest w ładowarkę pokrowiec ochronny instrukcja obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania I kompletności i wyposażenia. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne Z tym, że użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący e-czytnik Z kompletnym wyposażeniem.
 12.  12.Wypożyczenie z biblioteki czytnika e-booków wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt zapoznanie się z regulaminem ich wypożyczenia są potwierdzane własnoręcznym podpisem przez wypożyczającego oraz pracownika biblioteki w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 13.  13.W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych przyczyn Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz biblioteki odszkodowanie w wysokości:
  1. 500 zł za czytnik e-booków,
  2. 80 zł za pokrowiec ochronny,
  3. 30 zł za ładowarkę.
 14.  14.W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika, Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszt jego naprawy, a w przypadku niemożności jej dokonania - do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w punkcie 13.
 15.  15.Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,20 zł - za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika e-booków.
 16.  16.Opłaty i odszkodowania,  o których mowa w punkcie 13, 14, 15 powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi zapłaty na drodze windykacji.
 17.  17.Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 18.  18.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki MIejsko - Powiatowej w Kwidzynie oraz odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

 

(pieczęć placówki)

 

 

 

 

Kwidzyn, dnia ……………………………………

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a:

 

 

 

(imię) …………………………………… (nazwisko) ………………………………………

 

Zamieszkały/a ……………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

PESEL ……………………………………….…. legitymujący się dowodem osobistym 

 

(seria i nr) ……………………… wydanym przez ………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wypożyczania czytników e-booków w Bibliotece MIejsko - Powiatowej w Kwidzynie, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

Oświadczam, że dnia ………………….. wypożyczyłem/am z Mediateki Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie sprawnie funkcjonujący czytnik e-booków inkBOOK PRIME o numerze ewidencyjnym ………………………….., ładowarkę, pokrowiec ochronny oraz instrukcję obsługi czytnika.

 

 

 

 

…………………………….                                ……………………………………….

(podpis pracownika)                                                    (podpis czytelnika)