główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje nieudostępnione

Wszelkich informacji z zakresu trybu i sposobu udostępnienia informacji publicznej udziela dyrektor  Biblioteki Miejsko - Powiatowej - Pan Piotr Widz tel. (55) 279 33 50 a w razie jego nieobecności zastępca dyrektora Biblioteki Miejsko - Powiatowej w kwidzynie - Pani Kamila Malinowska tel. (55) 279 33 50

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej

W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępniona i sposób jej udostępnienia, adres na jaki informacja ma być przesłana, dane kontaktowe.

Wniosek można złożyć:

  listownie na adres: Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 21, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”
  faksem na numer: (55) 279 33 50
  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)  /bmp_kwidzyn/SkrytkaESP
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie lub wniosek wymaga uzupełnienia w trybie wskazanym w ustawie biblioteka zwróci się pisemnie do wnioskodawcy.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.