główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach postępowania konkursowego na...

Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie

artykuł nr 2

Zmiana terminu postępowania konkursowego na stanowisko...

Zmiana terminu postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie

artykuł nr 3

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie

artykuł nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę osób i mienia.

artykuł nr 5

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko...

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie

artykuł nr 6

Protokół z sesji otwarcia ofert - przetarg nieograniczony - ochrona osób i mienia

artykuł nr 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ochrona osób i mienia

artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O WYNIKU I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PRACOWNIK GOSPODARCZY

W dniu 28 grudnia 2018 roku komisja rekrutacyjna  w składzie:

Karolina Aleksandrowicz - przewodnicząca komisji,

Dorota Leśniewska - członek komisji,

otworzyła koperty z ofertami w celu sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami w ogłoszeniu na stanowisko pracownika gospodarczego w Bibliotece Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie.

Do II etapu komisja zakwalifikowała wymienionych niżej kandydatów:

Samul Ewelina

Supron Renata

Moos Mariusz

 

II etap konkursu odbędzie się w siedzibie Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie, ul. Kościuszki 54 dnia 02.01.2019 r. godz. 13.00

artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika gospodarczego

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

P.o. dyrektora Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy -

Pracownik gospodarczy – umowa na pełen etat.

 

Miejsce pracy: Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 21

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Określenie stanowiska: Pracownik gospodarczy

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy.

Wysoka kultura osobista, komunikatywność.

 

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Dbanie o utrzymanie ogólnego ładu i porządku w budynku Biblioteki.
 • Utrzymanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń.
 • Sprzątanie i utrzymywanie w czystości otoczenia budynku.
 • Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.
 • Pomoc przy organizacji imprez wynikających z planu biblioteki.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

5.   Wymaganie dokumenty:

A] I etap – analiza dokumentów

list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

życiorys (CV) – koniecznie nr telefonu do kontaktu

B] II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 6.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  pocztą na adres: Biblioteka Miejsko–Powiatowa w Kwidzynie ul. Piłsudskiego 21, 82-500 Kwidzyn w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2018 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na pracownika gospodarczego”. (Nie decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

   7.   Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną rozpatrzone przez pełniącego obowiązki  dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP Biblioteki (http://www.biblioteka-kwidzyn.4bip.pl)

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

Kwidzyn, dnia 10.12.2018 r.   p.o. dyrektora Karolina Aleksandrowicz

artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika gospodarczego

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

P.o. dyrektora Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy -

Pracownik gospodarczy – umowa na pełen etat.

 

Miejsce pracy: Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 21

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Określenie stanowiska: Pracownik gospodarczy

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy.

Wysoka kultura osobista, komunikatywność.

 

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Dbanie o utrzymanie ogólnego ładu i porządku w budynku i na terenie należącym do Biblioteki.
 • Utrzymanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń.
 • Drobne prace naprawcze i konserwatorskie.
 • Sprzątanie i utrzymywanie w czystości otoczenia budynku.
 • Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.
 • Pomoc przy organizacji imprez wynikających z planu biblioteki.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

5.   Wymaganie dokumenty:

A] I etap – analiza dokumentów

list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

życiorys (CV) – koniecznie nr telefonu do kontaktu

B] II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 6.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  pocztą na adres: Biblioteka Miejsko–Powiatowa w Kwidzynie ul. Piłsudskiego 21, 82-500 Kwidzyn w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2018 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na pracownika gospodarczego”. (Nie decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

   7.   Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną rozpatrzone przez pełniącego obowiązki  dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP Biblioteki (http://www.biblioteka-kwidzyn.4bip.pl)

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

Kwidzyn, dnia 10.12.2018 r. p.o. dyrektora Karolina Aleksandrowicz

artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urządnicze

Główny Księgowy

artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Druga część dokumentu w załączniku.

obrazek
Załączniki:
Załącznik 149.001 KB
artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O WYNIKU I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO...

Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie informuje, iż w wyniku I etapu naboru na stanowisko pracownika gospodarczego wyłoniono kandydatów do II etapu konkursu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O NABORZE

Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko pracownik gospodarczy.

artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O WYNIKU I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO...

Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie informuje, iż w wyniku I etapu naboru na stanowisko bibliotekarza wyłoniono kandydatów do II etapu konkursu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

artykuł nr 16

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

Dyrektor Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy – Bibliotekarz – umowa na zastępstwo.